Obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek jsme zveřejnili v celém znění níže a můžete si je také stáhnout v PDF zde.

Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání Cookies najdete zde.

Obchodní podmínky

Provozovatel:

 • Martin Rosulek
 • Rokycanova 984/6 130 00, Praha 3 – Žižkov
 • Česká republika
 • IČ: 87270056
 • Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
 • Kontaktní e-mail: [email protected]
 • Kontaktní telefon: +420 776 892 004

(dále jen “Prodávající”)

pro poskytování služeb a prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.digitalninomadstvi.cz

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou.
 1. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.digitalninomadstvi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke službě či zboží nejpozději při dodání služby či zboží Kupujícímu.
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek).
 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat přímo ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Pokud osoba jedná při objednávání zboží či služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek.
 1. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávání zboží a služeb:
 • Prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo
 • prostřednictvím webového rozhraní (např. vyplněním formuláře či jinými způsoby), nebo
 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní e-mail Prodávajícího.
 1. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby, množství a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a služeb včetně informací o nich s uvedením cen. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
 1. Prezentace zboží a služeb, která je umístěná ve webovém rozhraní, je pouze informativního charakteru. Nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího. V tomto případě se § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije (nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy).
 1. Pro objednání zboží či služby vyplní Kupující příslušný objednávkový formulář (anebo uvede informace v e-mailové komunikaci) na webovém rozhraní. Zde Kupující vyplní informace o zboží či službě, dále své identifikační údaje, způsob platby, způsob a cenu dopravy a případně další informace.
 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 1. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 1. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Kupujícímu zasláno elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní vztah vzniká také úhradou celé kupní ceny a současně převzetím objednaného zboží či služby Kupujícím.
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží či služby uvedené v objednávce. Kupující se zavazuje toto zboží či služby od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce.
 1. Prodávající upozorní Kupujícího v případech, kdy cena uvedená u zboží či služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud ještě nedošlo k přijetí objednávky Kupujícího, Prodávající není povinen smlouvu uzavřít.
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
 1. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle či e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží či služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
 1. Cena zboží a objednávka a platební podmínky

 1. Cenu zboží či služeb a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu:
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2301125789/2010, vedený u společnosti Fio bank, a.s. (dále jen “účet Prodávajícího), nebo
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti GOPAY s.r.o., pokud tuto možnost Prodávající nabízí.
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti ComGate Payments, a.s., pokud tuto možnost Prodávající nabízí.

Případné další možnosti úhrady včetně konkrétních cen jsou uvedeny na webovém rozhraní či přímo v objednávce.

 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 6     dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je v případě bezhotovostní platby povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jeho závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 1. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, pak je kupní cena splatná před započetím poskytování služby.
 1. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Platba je možná pouze v českých korunách (Kč).
 1. Odstoupení od smouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
 1. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, tu Prodávající nepřebírá) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 1. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující.
 1. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, případně na účet, který sdělí Kupující, a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 1. Přeprava a dodání zboží

 1. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 5 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.
 1. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.
 1. Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené na webovém rozhraní:
 • osobní odběr na adrese Prodávajícího

Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 1. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 1. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. V případě, že Kupujícímu bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za den uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 1. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
 1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
 1. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 1. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00036906.
 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně také dalších osobních údajů, které jsou uvedené v objednávce nebo v uživatelském účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 1. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 1. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.
 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 1. Právní vztahy v otázkách, které neupravuje kupní smlouva ani obchodní podmínky (případně komunikace mezi stranami či objednávka), se řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 1. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb a prodeje zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 1. Spotřebitel má právo, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor z kupní smlouvy, který se nepodaří mezi Spotřebitelem a Prodávajícím vyřešit přímo, právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu, u Prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem).
 1. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie a další), včetně programového vybavení webového rozhraní je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit třetí stranou k jakémukoli účelu, a to bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami.
 1. Některé hypertextové odkazy na webovém rozhraní jsou tzv. affiliate odkazy. Po kliknutí na tyto odkazy je návštěvník přesměrován na webovou stránku třetí strany. Po případném nákupu zboží či služeb na webové stránce třetí strany získává provozovatel webu digitalninomadstvi.cz smluvenou provizi. Samotný nákup zákazníka probíhá kompletně na webových stránkách třetí strany, a proto se v tomto případě řídí také obchodními podmínkami daného webového portálu třetí strany.
 1. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 1. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
 1. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Rokycanova 984/6, 130 00, Praha 3 – Žižkov, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 776 892 004.     .

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 6. 2020.